Algemene verkoopsvoorwaarden MASTERmail


1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MasterMail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar via  HYPERLINK "http://www.mastermail.be" www.mastermail.be. Geen enkele afwijking kan worden ingeroepen als algemene regel. De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per e-mail of fax of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van MasterMail.

Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbende liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc… niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

3. Na uitvoering van de opdracht wordt meegedeeld aan de klant wat het saldo is. De overgebleven aangeleverde goederen worden op nadrukkelijk schriftelijk verzoek door en op kosten van de opdrachtgever/koper teruggestuurd. Indien de opdrachtgever/koper binnen de 14 dagen niet reageert, heeft MasterMail het recht de overgebleven aangeleverde goederen te vernietigen.

4. Klachten wegens zichtbare gebreken dienen binnen de 8 dagen na levering te geschieden per aangetekend schrijven, op straffe van onontvankelijkheid.

In ieder geval kunnen geen klachten meer worden aanvaard wegens gebreken, indien de goederen na levering hoe dan ook behandeld werden.

Ingeval MasterMail de klacht gegrond acht, dan zal hij dit melden aan de opdrachtgever/koper en zal hij het recht hebben om naar keuze, hetzij de gebrekkige goederen terug te nemen en te vervangen door gelijkaardige goederen, dan wel de opdrachtgever/koper te crediteren voor de factuurwaarde van de gebrekkige goederen zonder daarbij gehouden te zijn tot verdere schadeloosstelling. In geen geval kan een schadevergoeding/compensatie hoger liggen dan het bedrag van de betwiste factuur.

Geen terugzending mag gebeuren zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever/koper en deze toestemming sluit geenszins erkenning van aansprakelijkheid in. De terugzending gebeurt in ieder geval voor rekening van de opdrachtgever/koper.

Een klacht, zelfs indien gegrond, machtigt in geen geval de opdrachtgever/koper de uitvoering van het contract te weigeren voor goederen die niet het voorwerp uitmaken van de klacht. Een klacht kan de opdrachtgever/koper niet ontlasten van de verplichting om het bedrag van de openstaande facturen te betalen op de vervaldata en volgens de bedongen voorwaarden.

5. Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief BTW.  Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de opdrachtgever vallen.

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van MasterMail uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen. 

MasterMail is gerechtigd de goederen te factureren 

naargelang de leveringen, zelfs indien deze laatste gedeeltelijk gebeuren. MasterMail behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik van de uitvoering van het contract een waarborg te eisen van de koper.

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 12% per jaar. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling.

In geval van wanbetaling of het niet-naleven van welke verplichting ook is, afgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 250,00 ) als schadebeding.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere innings- invorderings -en gerechtskosten zijn in deze schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. 

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling van hoger vermelde nalatigheidsinteresten en schadebeding.

De opdrachtgever/koper aanvaardt dat wettelijke compensatie of schuldvergelijking wordt uitgesloten tussen vorderingen van MasterMail en eventuele vorderingen die de opdrachtgever/koper zou hebben op MasterMail.

Het uitblijven van betaling op de vervaldag van één factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat eventueel voor andere leveringen werd toegestaan en maakt alle niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar waarbij MasterMail zich het recht voorbehoudt iedere opdracht of lopend contract te beëindigen.

6. Wanneer de opdrachtgever/koper, hetzij in onderhavig contract, hetzij in enig ander contract, zijn verbintenissen t.a.v. MasterMail niet nakomt, kan deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling in om het even welk contract, ofwel zijn verbintenissen opschorten, ofwel de contracten als ontbonden aanzien zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever/koper. Het volstaat dat MasterMail hiertoe zijn uitdrukkelijke wil laat kennen (o.m. per brief). In geval van ontbinding van de contracten is een schadevergoeding verschuldigd door de opdrachtgever/koper die forfaitair bepaald wordt op 30% van de verkoopwaarde van het niet uitgevoerde contract zonder dat de opdrachtgever/koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

MasterMail behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of eventuele wijzigingen aan de juridische toestand van de opdrachtgever.

7. Overmacht, zowel in hoofde van MasterMail, als in hoofde van de leveranciers, schorst de uitvoering van het contract en geeft de opdrachtgever/koper geen recht op schadevergoeding. Daar de leveringstermijnen door daden van derden (toeleveranciers of onderaannemers) en door gevallen van toeval of overmacht kunnen beïnvloed worden, kunnen zij niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke verbintenis en worden slechts ter indicatie gegeven. Een laattijdige levering kan door de opdrachtgever/koper niet worden geweigerd en zal nooit aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot ontbinding van de overeenkomst.

8. De goederen blijven eigendom van MasterMail zolang de opdrachtgever/koper de prijs voor alle goederen, ooit geleverd door MasterMail, niet (volledig) heeft betaald.

Zolang de goederen niet volledig werden betaald, is het de opdrachtgever/koper verboden deze te verkopen buiten het normale handelsverkeer om, te verpanden of op enige andere wijze als zekerheid aan te wenden.

De opdrachtgever/koper draagt alle schuldvorderingen die hij op derden mocht hebben ingevolge de verkoop van goederen, eigendom van MasterMail, onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan MasterMail en dit ten belope van de verkoopsprijs meer de veroorzaakte kosten. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting. 

Elke verzending of vervoer, welke ook de wijze van transport is, gebeurt steeds op kosten en risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/koper.

De verzendkosten dienen vooraf worden betaald.

De opgegeven verzendkosten(prijzen) zijn louter indicatief en worden aangepast in functie van de uiteindelijke aangerekende kosten (door o.a. B-post, koerierdiensten).

MasterMail kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld indien de uiteindelijke verzendkosten van de indicatief opgegeven verzendkosten afwijken. De opdrachtgever/koper blijft steeds gehouden de uiteindelijke verzendkosten te betalen dan wel in voorkomend geval bij te betalen.

MasterMail wijst alle verantwoordelijkheid af voor vertraging wegens niet-betaling van de verzendkosten en verlies van of schade aan de te verzenden goederen bij verwerking door de post of welke tussenpersoon ook.

9. Mastermail is niet verantwoordelijk voor het vastgestelde tarief. Elke indexering die wordt toegepast door Bpost zal worden doorgerekend.

Indien een project over 1 of meerdere jaren loopt, wordt het tarief toegepast van het jaar waarin de zending wordt afgegeven.

10. In geval van betwisting omtrent het ontstaan, de uitvoering en interpretatie van onderhavige overeenkomst, zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd, tenzij de MasterMail verkiest om de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank van de woonplaats van de opdrachtgever/koper. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze overeenkomst onderworpen is aan het Belgische recht. Zo de opdrachtgever/koper geen zetel te België heeft, verbindt deze zich er nadrukkelijk toe afdoende borgen te stellen bij de inleiding van enige vordering te België lastens MasterMail.

11. Verwerking van persoonsgegevens voor de opdrachtgever

MasterMail vindt de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. MasterMail handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Als MasterMail een Opdracht uitvoert voor Opdrachtgever, zal MasterMail namens Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken in het kader van de Opdracht en Overeenkomst. Ten aanzien van deze verwerkingen is Opdrachtgever “Verwerkingsverantwoordelijke” en handelt MasterMail als “Verwerker” in de zin van de AVG. De verplichtingen en de rechten van Partijen in dit kader zijn vastgelegd in de “Verwerkersovereenkomst”, die Partijen verplicht moeten sluiten op grond van de AVG. Deze Verwerkersovereenkomst wordt samen met de Algemene Voorwaarden bezorgd bij de offerte van de opdracht.

12. Verwerking van persoonsgegevens van de klanten en de leveranciers

MasterMail verwerkt ook enkele persoonsgegevens voor eigen doeleinden. Denk hierbij aan gebruikelijke klant- en leveranciersgegevens en data die wij onder andere via onze website en persoonlijke contacten verzamelen. Voor deze verwerking is MasterMail de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In onze privacy policy kan je lezen welke persoonsgegevens wij voor eigen doeleinden verwerken en wat wij hiermee doen: https://www.mastermail.be/privacy

13. De Maatschappelijke zetel van MasterMail bevindt zich aan de Wijgmaalsesteenweg 108A te 3012 Wilsele. Het KBO nr. van MasterMail is 0862.335.047.

14. Voorzover één of meerdere bepalingen, geheel dan wel gedeeltelijk nietig dan wel niet conform de wettelijke bepalingen zouden zijn, heeft dit geenszins de nietigheid van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden noch de tussen partijen bestaande overeenkomst tot gevolg.